EXAM SCHEDULE
1

UNIT-1 B CLASS-XI AND CLASS XII

2

UNIT 1-B CLASS- IX AND X

3

UNIT-1 B CLASS- VI, VII, VIII

4

UNIT 1 -B CLASS- II, III, IV, V

5

UNIT-1 B PRE NURSERY TO CLASS- I

6

UNIT 1-TEST IX- & XII DATE SHEET

7

UNIT ITEST CLASS -IX & XII DATE SHEET